REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Goldine group s.r.o. se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 225772 vedenou u Městského soudu v Praze

1. Základní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje a informuje o právech z vadného plnění, záruce za jakost a odstoupení od smlouvy spotřebitelem v rámci smluvního vztahu mezi společností Goldine group s.r.o., se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958 (dále jen „Dodavatel“), a Objednatelem, jak je tento pojem definován níže.

1.2. Pro účely tohoto Reklamačního řádu mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Dodavatel prodávající dle § 2079 Občanského zákoníku, přičemž se vždy jedná o obchodní společnost Goldine group s.r.o., se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 225772 vedenou u Městského soudu v Praze

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel kupující dle § 2079 Občanského zákoníku a objednatel v rámci smlouvy o dílo dle § 2586 Občanského zákoníku; Objednatelem se rozumí také Spotřebitel

Smlouva smlouva o dodání zboží uzavřená mezi Dodavatelem a Objednatelem

Smluvní strany Dodavatel a Objednatel

Spotřebitel v souladu s § 419 Občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s prodávajícím

Záruka má význam dle odstavce 4.1.

2. Práva z vadného plnění

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

2.2. Objednatel věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Dodavateli či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Objednatel od Dodavatele či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Objednatele z vadného plnění; to neplatí pro Spotřebitele.

2.3. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.4. Ustanovení uvedená v odstavci 2.3. se nepoužijí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy zboží.

2.5. Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud o ní Dodavatel již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá Smluvní strana by Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

2.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od Smlouvy.

2.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

2.8. Uplatněním vady u Dodavatele (reklamací) se Objednatel nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Objednatelem Spotřebitel.

2.9. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Objednatel věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Objednatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Objednatel Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Postup uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

3.1. Objednatel je povinen vadu u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Objednatel povinen ji u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Objednatel Dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle odstavce 2.7.

3.2. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Dodavatel odesláním zboží na adresu:

meetySERVIS Na Poříčí 1053/44 110 00 Praha 1

3.3. Současně s odesláním zboží Objednatel informuje Dodavatele písemně (na adresu uvedenou v odst. 3.2.) či prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu office@meetybrand.com o následujícím:

a) vada, její povaha a výskyt;

b) zvolený nárok z vadného plnění;

c) kopie dokladu o zakoupení zboží (faktura, potvrzení o zaplacení či jiný doklad) nebo číslo objednávky, které Dodavatel sdělil Objednateli při uzavření Smlouvy, případně prokáže Dodavateli jiným věrohodným způsobem, že a kdy došlo k zakoupení zboží;

d) své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro vyřízení nároku.

3.4. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Dodavatel obdržel od Objednatele reklamované zboží.

3.5. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění hradí Objednatel, Dodavatel může po předchozí domluvě s Objednatelem provést dopravu reklamovaného zboží na své náklady.

3.6. Dodavatel písemně potvrdí Objednateli, kdy Objednatel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje. Dále Dodavatel Objednateli písemně potvrdí datum a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.7. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

4. Záruka za jakost

4.1. Dodavatel se zavazuje, že dodávané zboží bude, není-li uvedeno jinak, po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen „Záruka“). Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním zboží.

4.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na odběrném místě nebo doručení Dodavatelem, začíná záruční doba běžet okamžikem přechodu nebezpečí; bylo-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet od dojití zboží do místa určení.

4.3. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje Záruka, a postup reklamace se uplatní článek 3. obdobně.

5. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

5.1. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, ode dne převzetí zboží (není-li v dalších písmenech tohoto odstavce uvedeno jinak),

b) smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele.

5.3. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Dodavatelem, který tvoří přílohu Reklamačního řádu a je dostupný na webové adrese https://www.meetyshop.com/page/guaranty. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Dodavatele office@meetybrand.com, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.

5.4. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli plnění, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že náklady vrácení zboží nese Spotřebitel, a to včetně nákladů na vrácení zboží, pokud zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.5. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li zboží poškozeno, je Dodavatel oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny.

5.6. Dodavatel vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Dodavatel není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal. Dodavatel vrátí peněžní prostředky Spotřebiteli stejným způsobem, jakým je přijal.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Reklamační řád je přílohou a nedílnou součástí obchodních podmínek, které v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem.

6.2. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 30.5.2018


Jednoduchý postup při reklamaci

Veškeré zboží nakupujeme od kvalitních a prověřených dodavatelů. Pokud se přesto stane, že se u některého výrobku projeví vada, zajistíme Vám rychlou opravu, výměnu či vrácení peněz. Na veškeré zakoupené zboží poskytujeme spotřebitelskou záruku 2 roky. Kvalitu a původ zboží dokládáme certifikáty o výhradním zastoupení u značek Anne Klein, Iron Annie, Jacques Lemans, Junkers, Luminox, Moress a Zeppelin. Jako výhradní distributor nakupujeme toto zboží přímo u výrobce. V případě spotřebitelské reklamace máme na vyřízení lhůtu 30 dnů. Tato lhůta běží v případě, že máme od Vás veškeré podklady. Většinou však reklamaci vyřídíme mnohem dříve.V případě reklamace kupujícím, který není spotřebitelem (na prodejním dokladu je uvedeno IČ), jsme povinni reklamaci vyřídit v přiměřené lhůtě, případně dle vzájemné dohody, která se řídí kupní smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami.

Jaké dokumenty potřebujete k vyřízení reklamace?

Je to velmi snadné, pokud u nás máte založený účet, stačí se přihlásit a použít sekci Moje reklamace nebo kliknout na přiložený Reklamační protokol, viz. níže. Vyplňte jej a pošlete ho na e-mailovou adresu servis@meetybrand.com a to včetně identifikace, která potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. *Následně zboží zašlete na servisní adresu, kde bude reklamace pousouzena a vyřízena v zákonných reklamačních lhůtách. *

V případě, že jste rozbalili nové zboží a zjistili, že je poškozené, ačkoliv byl obal neporušený, informujte co nejdříve naši společnost. Ideálně do 48 hodin, abychom vám mohli co nejrychleji pomoci.

Pokud má zboží viditelně poškozený obal, nemusí to znamenat, že výrobek uvnitř je poškozený. Výrobek můžete od dopravce převzít, ale sepište s řidičem zápis o škodě do přepravního protokolu.

V případě, že máte pochybnost, zda je výrobek uvnitř balení v pořádku, výrobek od dopravce nepřebírejte a kontaktujte nás na e-mailu servis@meetybrand.com nebo na telefoním čísle +420 730 154 538, kde Vám s daným problémem co nejrychleji pomůžeme.

reklamacni protokol button
Odstoupeni od smlouvy
meetyBRAND loga pas