Obchodní podmínky

společnosti Goldine group s.r.o.
se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958,
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 225772 vedenou u Městského soudu v Praze

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti při vzájemném obchodování zboží mezi společností Goldine group s.r.o., se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958 (dále jen „meetyBRAND“), a Partnerem, jak je tento pojem definován níže.

1.2 Tyto Obchodní podmínky upravují také práva a povinnosti meetyBRAND a Partnera v souvislosti s používáním Virtuálního skladu a Uživatelského účtu, jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.3 Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akceptacemá význam dle odst. 10.3.
Emailová adresa meetyBRANDadresa elektronické pošty meetyBRAND, jejíž internetová doména je meetybrand.com (např. contact@meetybrand.com)
Emailová adresa Partneraadresa elektronické pošty Partnera uvedená v rámci Uživatelského účtu
Feedzdrojová automaticky aktualizovaná data ve formátu XML
Insolvenční zákonzákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
Manuál balenípříloha č. 1 těchto Obchodních podmínek
meetyBRANDobchodní společnost Goldine group s.r.o., se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 225772 vedenou u Městského soudu v Praze
Občanský zákoníkzákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Objednávka zboží od meetyBRANDmá význam dle odst. 10.2.
Objednávka zboží od Partneramá význam dle odst. 4.1.
Partnerpodnikatel, který vstoupil prostřednictvím registrace na Webové stránce do smluvního vztahu s meetyBRAND a který bude nakupovat a prodávat zboží postupem dle těchto Obchodních podmínek
StranymeetyBRAND a Partner
Účet meetyBRANDmá význam dle odst. 12.4. písm. d)
Údaje Virtuálního skladumá význam dle odst. 3.3.
Uživatelský účetmá význam dle odst. 2.1.
Virtuální skladmá význam dle odst. 3.1.
Vnitřní cenamá význam dle odst. 5.1.
Výzva k dodání zbožímá význam dle odst. 6.6.
Webová stránkainternetová stránka meetyBRAND umístěná na www.meetyshop.com
Zákazníkmá význam dle odst. 4.1. písm. d)
Základní cenamá význam dle odst. 5.1.
Zákon o ochraně spotřebitelezákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
StranymeetyBRAND a Partner
Účet meetyBRANDmá význam dle odst. 12.4. písm. d)
Údaje Virtuálního skladumá význam dle odst. 3.3.
Uživatelský účetmá význam dle odst. 2.1.
Virtuální skladmá význam dle odst. 3.1.
Vnitřní cenamá význam dle odst. 5.1.
Výzva k dodání zbožímá význam dle odst. 6.6.
Webová stránkainternetová stránka meetyBRAND umístěná na www.meetyshop.com
Zákazníkmá význam dle odst. 4.1. písm. d)
Základní cenamá význam dle odst. 5.1.
Zákon o ochraně spotřebitelezákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

1.4 Strany stanoví, že právní vztahy vznikající mezi nimi při koupi zboží, ať už při koupi zboží od Partnera ze strany meetyBRAND nebo při koupi zboží od meetyBRAND ze strany Partnera včetně souvisejících právních vztahů vznikajících při plnění nebo porušení smlouvy (vč. náhrady škody způsobené porušením smluvní povinnosti nebo bezdůvodného obohacení, které má svůj původ ve smluvním vztahu ve smyslu tohoto odstavce) se řídí těmito Obchodními podmínkami, případně individuálně sjednanými ustanoveními kupních smluv uzavřených v rámci těchto Obchodních podmínek (postupem dle odst. 4.2. nebo dle odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek). Strany vylučují aplikaci jiných obchodních podmínek nebo jakýchkoliv jiných smluvních podmínek, které jsou uvedeny na Webové stránce nebo které v rámci svého prodeje užívá Partner, pokud na ně není výslovně odkázáno v těchto Obchodních podmínkách nebo v individuálně sjednaném ustanovení kupní smlouvy, jež byla uzavřena v rámci těchto Obchodních podmínek.

1.5 Kupní smlouvy uzavřené v rámci těchto Obchodních podmínek (postupem dle odst. 4.2. nebo dle odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek) se řídí ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Ustanovení kupních smluv uzavřených v rámci těchto Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

I. Registrace a podmínky užívání Uživatelského účtu na Webové stránce

2. Uživatelský účet

2.1 MeetyBRAND zřídí při registraci provedené Partnerem na Webové stránce uživatelský účet Partnera na této Webové stránce (dále jen „Uživatelský účet“).

2.1 V rámci registrace Partner uvede následující údaje:

a) jméno, obchodní firmu či jiný název;

b) sídlo;

c) IČ;

d) DIČ;

e) Emailovou adresu Partnera.

Partner se zavazuje udržovat tyto údaje prostřednictvím Uživatelského účtu aktuální.

2.3 Při registraci si Partner zvolí přístupové údaje ke svému Uživatelskému účtu. Partner se zavazuje, že nesdělí nebo jinak nezpřístupní přístupové údaje ke svému Uživatelskému účtu žádné osobě, která není oprávněna jednat za Partnera, zejm. uzavírat smlouvy ve smyslu 4.2. nebo dle odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek. Partner odpovídá za to, že Uživatelský účet bude používat pouze osoba oprávněná jednat za Partnera; v případě, že je prostřednictvím Uživatelského účtu učiněno právní jednání, má se za to, že jej učinila osoba oprávněná jednat za Partnera, neprokáže-li Partner něco jiného.

2.4 Závazek, jehož obsahem je vedení Uživatelského účtu, se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli Strana je oprávněna vypovědět závazek dle předchozí věty s výpovědní dobou 3 měsíců ode dne doručení výpovědi druhé Straně. Zánik závazku, jehož obsahem je vedení Uživatelského účtu, se nedotýká trvání případných kupních smluv, které byly uzavřeny v rámci této Smlouvy, ani práv a povinností z nich vyplývajících.

II. Koupě zboží meetybrand od partnera

 1. Virtuální sklad

3.1 MeetyBRAND zprovozní a umožní užívat Partnerovi v rámci Uživatelského účtu rozhraní, ve kterém bude uvedeno zboží Partnera, které může meetyBRAND postupem dle těchto Obchodních podmínek od Partnera nakupovat (toto rozhraní dále jen „Virtuální sklad“).

3.2 Partner zadává zboží do Virtuálního skladu prostřednictvím tohoto rozhraní manuálně nebo prostřednictvím Feedů. Partner odpovídá za správnost údajů o zboží, které do Virtuálního skladu zadal, ať už manuálně nebo prostřednictvím Feedů.

3.3 Virtuální sklad obsahuje následující údaje:

a) identifikace jednotlivého zboží;

b) počet kusů jednotlivého zboží, které je Partner schopen dodat meetyBRAND v dodací lhůtě dle písm. c) tohoto odstavce;

c) lhůtu pro dodání jednotlivého zboží;

d) Základní cenu a případně Vnitřní cenu

(tyto údaje dále jen „Údaje Virtuálního skladu“).

3.4 Partner se zavazuje, že bude udržovat Údaje Virtuálního skladu aktuální tak, aby údaje ve Virtuálním skladu odpovídaly dostupnosti a vlastnostem zboží ze strany Partnera. Partner se zavazuje aktualizovat údaje ve Virtuálním skladu vždy bez zbytečného odkladu poté, co se změní dostupnosti zboží na jeho straně.

4. Uzavření kupní smlouvy ke koupi zboží meetyBRAND od Partnera

4.1 MeetyBRAND bude v rámci těchto Obchodních podmínek činit objednávky zboží, které je uvedeno ve Virtuálním skladu, prostřednictvím rozhraní Virtuálního skladu (dále jen „Objednávka zboží od Partnera“). MeetyBRAND v Objednávce zboží od Partnera uvede:

a) údaje o objednávaném zboží, o jeho množství a o ceně (zda jde o zboží za Základní cenu nebo za Vnitřní cenu, případně v jakém množství);

b) způsob dopravy a dopravce dle odst. 6.3. těchto Obchodních podmínek, jehož prostřednictvím má být zboží dodáno;

c) místo dodání;

d) osobu, které má být zboží dodáno, pokud je to osoba odlišná od meetyBRAND (dále též „Zákazník“).

4.2. Učiněním Objednávky zboží od Partnera postupem dle odst. 4.1. těchto Obchodních podmínek je uzavřena kupní smlouva k příslušnému zboží.

4.3. Partner se zavazuje, že za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami a příslušnou kupní smlouvou odevzdá meetyBRAND nebo jím určenému Zákazníkovi zboží, které je předmětem koupě dle příslušné kupní smlouvy uzavřené ve smyslu odst. 4.1. těchto Obchodních podmínek, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a meetyBRAND se zavazuje, že za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami a příslušnou kupní smlouvou příslušné zboží převezme (sám nebo prostřednictvím Zákazníka) a zaplatí za něj Partnerovi kupní cenu.

4.4. MeetyBRAND se zavazuje, že zboží od Partnera, které nakoupil za Vnitřní cenu, prodá jen a pouze jinému podnikateli, který má zřízený Uživatelský účet za účelem nákupu a prodeje zboží prostřednictvím Virtuálního skladu ve smyslu těchto Obchodních podmínek. MeetyBRAND a Partner se mohou dohodnout na výjimce z této povinnosti, a to prostřednictvím písemné dohody nebo formou dohody učiněné prostřednictvím elektronických zpráv odeslaných mezi Emailovou adresou Partnera a Emailovou adresou meetyBRAND.

5. Kupní cena a platební podmínky pro zboží koupené meetyBRAND od Partnera

5.1 Cena zboží je stanovena Partnerem ve Virtuálním skladu. Partner stanoví vždy cenu, za kterou nabízí zboží ke koupi meetyBRAND bez dodatečných podmínek (dále jen „Základní cena“). Partner je oprávněn vedle Základní ceny stanovit cenu, za kterou nabízí zboží ke koupi meetyBRAND za podmínky, že meetyBRAND toto zboží prodá jen a pouze další osobě, která je podnikatelem a která má zřízený Uživatelský účet za účelem nákupu a prodeje zboží prostřednictvím Virtuálního skladu ve smyslu těchto Obchodních podmínek (dále jen „Vnitřní cena“).

5.2 Pro jednotlivou kupní smlouvu uzavřenou postupem dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek se uplatní cena (Základní cena nebo Vnitřní cena, dle toho, co uvede meetyBRAND v příslušné Objednávce zboží od Partnera), která je uvedena ve Virtuálním skladu k okamžiku učinění Objednávky zboží od Partnera.

5.3. Kupní cena je splatná na základě faktury, kterou je Partner oprávněn vystavit nejdříve poté, co řádně dodá zboží dle příslušné kupní smlouvy uzavřené dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek (a v rámci tohoto odevzdá zboží meetyBRAND nebo jím určené třetí osobě a převede vlastnické právo ke zboží na meetyBRAND). Splatnost kupní ceny bude činit 30 dní od vystavení příslušné faktury.

5.4. Faktura dle odst. 5.3. těchto Obchodních podmínek musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy. Nebude-li mít tato faktura takové náležitosti, je meetyBRAND oprávněn fakturu vrátit zpět Partnerovi a není povinen kupní cenu na základě příslušné faktury platit, dokud nebude faktura vystavena řádně dle odst. 5.3. těchto Obchodních podmínek. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Partnera plnit povinnosti v souladu s daňovými předpisy.

6. Dodací podmínky pro zboží koupené meetyBRAND od Partnera

6.1. Partner se zavazuje dodat zboží dle příslušné kupní smlouvy na místo a osobě, které jsou uvedeny v Objednávce zboží od Partnera, zasláním prostřednictvím dopravce, který je uvedený v Objednávce zboží od Partnera.

6.2. Náklady na dodání zboží se řídí následujícími pravidly:

 • 6.2.1. Pokud je místo dodání na území České republiky nebo Slovenské republiky, nese náklady na dodání zboží Partner.
 • 6.2.2. Pokud je místo dodání mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, nese náklady na dodání zboží meetyBRAND.

6.3. MeetyBRAND může v rámci Objednávky zboží od Partnera volit dopravce dle těchto pravidel:

 • 6.3.1. Pokud je místo dodání na území České republiky nebo Slovenské republiky, může meetyBRAND volit z Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (tzv. DPD), PPL CZ s.r.o. nebo Uloženka s.r.o.
 • 6.3.2. Pokud je místo dodání mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, je dopravcem DHL International GmbH (tzv. DHL), vč. jeho případných subdodavatelů, které DHL využívá k zajištění přepravy.

6.4. Partner se zavazuje zboží zabalit v souladu s Manuálem balení, který tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Náklady na balení zboží nese Partner.

6.5. Strany berou na vědomí, že meetyBRAND skrze koupi zboží od Partnera dle části II. těchto Obchodních podmínek realizuje další prodej tohoto zboží tzv. dropshippingovým způsobem. Za tímto účelem proto může jako osoba, které má být zboží dle příslušné kupní smlouvy dodáno, uveden Zákazník nebo odběrné místo, kde si Zákazník toto zboží vyzvedne.

6.6. Partner se zavazuje dodat zboží ve lhůtě pro dodání uvedené ve Virtuálním skladu k okamžiku učinění Objednávky zboží od Partnera, která počíná běžet okamžikem výzvy k dodání ze strany meetyBRAND (dále jen „Výzva k dodání zboží“). MeetyBRAND učiní Výzvu k dodání zboží prostřednictvím Uživatelského účtu a současně odesláním notifikačního emailu na Emailovou adresu Partnera; Výzva k dodání zboží se považuje za učiněnou okamžikem odeslání notifikačního emailu dle předchozí věty.

7. Záruka za jakost a ustanovení o odpovědnosti za vady

7.1. Strany sjednávají, že Partner odpovídá meetyBRAND za vady zboží alespoň za stejných podmínek, jak odpovídá meetyBRAND Zákazníkovi za vady tohoto zboží v rámci následného prodeje zboží Zákazníkovi (s tím, že na Zákazníka se nahlíží jako na Spotřebitele), a že Partner provádí reklamační proces tak, aby meetyBRAND splnil své zákonné povinnosti týkající se realizace reklamačního procesu vůči Zákazníkovi. Podrobnosti stanoví další ustanovení tohoto článku.

7.2. Partner poskytuje meetyBRAND na zboží záruku za jakost; délka trvání záruční doby se stanoví takto:

 • i. je-li zboží odevzdáno přímo Zákazníkovi dopravcem, kterému bylo zboží předáno Partnerem k dopravě Zákazníkovi (ve smyslu odst. 6.4. těchto Obchodních podmínek), činí záruční doba 24 měsíců a začíná běžet od okamžiku doručení (odevzdání) příslušného zboží Zákazníkovi;
 • ii. je-li zboží odevzdáno meetyBRAND, kterému bylo zboží předáno Partnerem k dopravě, aby bylo následně meetyBRAND prodáno Zákazníkovi a následně předáno meetyBRAND k dopravě Zákazníkovi, činí záruční doba součet:
 • --- doby mezi odevzdáním zboží meetyBRAND a odevzdáním zboží Zákazníkovi (tato doba začíná běžet odevzdáním zboží meetyBRAND) a
 • --- doby 24 měsíců (tato část záruční doby pokračuje v běhu od okamžiku odevzdání zboží Zákazníkovi dopravcem, kterému bylo zboží předáno meetyBRAND k dopravě Zákazníkovi v rámci následného prodeje zboží meetyBRAND Zákazníkovi);

záruční doba však v takovém případě nepřesáhne dobu 26 měsíců.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou neběží záruční doba Zákazníkovi ve vztahu mezi meetyBRAND a Zákazníkem.

7.3. Ve vztahu ke kupním smlouvám uzavřeným dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek odpovídá Partner meetyBRAND za vady plnění v rozsahu, v jakém je odpovědnost za vady stanovena právními předpisy při prodeji v obchodě osobě, která je spotřebitelem, zejm. v rozsahu odpovědnosti za vady dle § 2161 Občanského zákoníku, a v rozsahu práv z vad dle § 2165 a násl. Občanského zákoníku.

7.4. V případě uplatnění práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost ze strany meetyBRAND ve vztahu ke zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy uzavřené dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek, se Partner zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy o ochraně spotřebitele, zejm. Zákona o ochraně spotřebitele, a provést reklamační řízení, jako kdyby bylo u něj právo z vadného plnění nebo právo ze záruky uplatněno spotřebitelem. Partner se v rámci provádění reklamace zavazuje:

 • i. provést posouzení vady, vč. odborného posouzení vady, ve lhůtě a v souladu s § 19 Zákona o ochraně spotřebitele a současně tak, aby splnil lhůtu pro provedení reklamace dle bodu. ii tohoto ustanovení;
 • ii. provést reklamaci, včetně posouzení vady dle bodu. i tohoto ustanovení a odstranění vady, nejpozději ve lhůtě 25 dní od uplatnění reklamace meetyBRAND.

7.5. V případě uplatnění práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost ve vztahu ke zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy uzavřené dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek, nahradí Partner meetyBRAND veškeré náklady spojené s reklamací, je-li reklamace oprávněná.

7.6. Partner bere na vědomí, že porušením povinnosti dle odst. 7.3. těchto Obchodních podmínek může dojít k tomu, že meetyBRAND nesplní své právní povinnosti prodávajícího vůči svému Zákazníkovi, který může být spotřebitelem, z čehož může meetyBRAND plynout povinnost nahradit škodu nebo zaplatit veřejnoprávní sankci.

8. Právní odpovědnost a odstoupení od kupních smluv

8.1. Partner má právo odstoupit od kupních smluv uzavřených dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek, pokud tyto smlouvy nebyly ze strany meetyBRAND splněny (zejm. nedošlo k zaplacení kupní ceny), mimo důvody pro odstoupení od smlouvy plynoucí z právních předpisů, také za následujících podmínek:

 • a) meetyBRAND je v úpadku;
 • b) na meetyBRAND je prohlášen konkurs, ve smyslu § 253 odst. 2 Insolvenčního zákona.

8.2. MeetyBRAND má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek nebo od její části, pokud Zákazník, jemuž bylo prodáno ze strany meetyBRAND zboží, které bylo předmětem převodu v rámci příslušné kupní smlouvy uzavřené dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek mezi Partnerem a meetyBRAND, odstoupí od smlouvy o koupi tohoto zboží uzavřené mezi ním a meetyBRAND. MeetyBRAND musí právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce uplatnit u Partnera nejpozději do 5 dní poté, co se dozví o odstoupení od smlouvy Zákazníkem. MeetyBRAND zašle zboží, které má být z důvodu odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení vráceno, Partnerovi bez zbytečného odkladu poté, co obdrží toto zboží od Zákazníka. Partner vrátí kupní cenu tohoto zboží nejpozději do 5 dní poté, co obdrží vrácené zboží. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že meetyBRAND může svým Zákazníkům umožnit odstoupení od smlouvy nad rámec práva na odstoupení od smlouvy plynoucího z právních předpisů; pro vyloučení všech pochybností Strany stanoví, že tato skutečnost nijak nezkracuje nebo neomezuje právo meetyBRAND odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení.

8.3. V případě prodlení meetyBRAND se zaplacením jakékoliv úplaty, kterou je povinen zaplatit Partnerovi na základě těchto Obchodních podmínek nebo kupních smluv, jež byly v rámci těchto Obchodních podmínek uzavřeny dle odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek, se meetyBRAND zavazuje zaplatit Partnerovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.4. Partner je povinen nahradit meetyBRAND veškerou peněžitou i nepeněžitou újmu, která by meetyBRAND vznikla v důsledku porušení povinnosti Partnerem dle těchto Obchodních podmínek, zejména (nikoliv však výlučně) v důsledku majetkové či nemajetkové újmy, která by byla způsobena Zákazníkovi coby důsledek vady zboží.

9. Licenční ujednání

9.1. Partner souhlasí s tím, aby zboží, které je zařazeno do Virtuálního skladu, nabízel meetyBRAND k prodeji nebo jinému obchodování třetím osobám prostřednictvím Webových stránek nebo i jiných způsobů, a to včetně označení zboží, popisu zboží a jiných informací s tímto zbožím spojených. Pokud jsou některé informace, vyobrazení či jiné prvky sloužící k nabízení zboží dle předchozí věty chráněny jako předmět duševního vlastnictví, uděluje Partner meetyBRAND oprávnění k užití (licenci) k tomu, aby meetyBRAND tyto předměty práva duševního vlastnictví užil k propagaci, prodeji nebo jinému obchodování zboží ve smyslu věty první tohoto ustanovení. Licence je udělena za následujících podmínek:

 • a) licence je udělena ke způsobům užití nezbytným k propagaci, prodeji a jinému obchodování zboží (zejm. k užití formou sdělování veřejnosti);
 • b) licence je udělena k užití bez územního, množstevního nebo jiného omezení;
 • c) licence je nevýhradní;
 • d) licence je udělena dobu určitou, a to na celou dobu, po kterou je zboží zařazeno do Virtuálního skladu;
 • e) licence je bezúplatná;
 • f) licence je ze strany Partnera po dobu jejího trvání nevypověditelná.

9.2. Partner uděluje meetyBRAND licenci k užití obchodní firmy Partnera, jiného označení, které Partner užívá na trhu k označení sebe nebo svého zboží, případně ochranné známky, kterou Partner užívá k prezentaci sebe nebo svého zboží. Licence je udělena za následujících podmínek:

 • a) licence je udělena ke způsobům užití (zejm. k užití formou sdělování veřejnosti) nezbytným k propagaci, prodeji a jinému obchodování zboží a k propagaci meetyBRAND jako subjektu, který je obchodním partnerem Partnera a který distribuuje zboží Partnera;
 • b) licence je udělena k užití bez územního, množstevního nebo jiného omezení;
 • c) licence je nevýhradní;
 • d) licence je udělena dobu neurčitou; závazek z této licence lze vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně; společně se zánikem licence dle tohoto ustanovení zaniká rovněž registrace Partnera a meetyBRAND zruší Uživatelský účet Partnera;
 • e) licence je bezúplatná.

9.3. Partner společně s licencí dle odst. 9.1. a s licencí dle odst. 9.2. těchto Obchodních podmínek uděluje meetyBRAND souhlas s úpravou předmětu práv duševního vlastnictví, jež jsou předmětem licence dle 9.1. nebo dle odst. 9.2. těchto Obchodních podmínek, v rozsahu nezbytném k naplnění potřeb meetyBRAND při propagaci a obchodování příslušného zboží a při propagaci meetyBRAND jakožto obchodního partnera a distributora zboží Partnera. MeetyBRAND je oprávněn k úpravám dle tohoto ustanovení pověřit třetí osobu.

9.4. Pokud předmět práva duševního vlastnictví, k jehož užití uděluje Partner meetyBRAND licenci odst. 9.1. a dle odst. 9.2. těchto Obchodních podmínek, není předmětem práva duševního vlastnictví Partnera, zavazuje se Partner, že je oprávněn meetyBRAND licenci v rozsahu odst. 9.1. a odst. 9.2. těchto Obchodních podmínek a souhlas s úpravami dle odst. 9.3. těchto Obchodních podmínek udělit.

III. Koupě zboží partnerem od meetybrand

10. Uzavření kupní smlouvy na koupi zboží Partnerem od meetyBRAND

10.1. Partner bude v rámci těchto Obchodních podmínek činit objednávky zboží, které je zobrazeno na Webové stránce, prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Partner v objednávce vyplní údaje vyžadované objednávkovým formulářem, zejm. údaje o objednávaném zboží a jeho množství.

10.2. Řádně vyplněná objednávka učiněná kliknutím na funkci Webové stránky „dokončit objednávku“ je návrhem na uzavření smlouvy, kterou činí Partner vůči meetyBRAND (dále jen „Objednávka zboží od meetyBRAND“).

10.3. MeetyBRAND neprodleně po obdržení Objednávky zboží od meetyBRAND odešle Partnerovi elektronickou poštou oznámení o obdržení této objednávky, a to na Emailovou adresu Partnera. Odesláním oznámení Partnerovi, které potvrdí, že objednané zboží je dostupné (dále jen „Akceptace“), je uzavřena kupní smlouva k příslušnému zboží.

10.4. MeetyBRAND se zavazuje, že za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami a příslušné kupní smlouvy odevzdá Partnerovi zboží, které je předmětem koupě dle příslušné kupní smlouvy uzavřené ve smyslu odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Partner se zavazuje, že za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami a příslušnou kupní smlouvou zboží převezme a zaplatí za něj meetyBRAND kupní cenu.

11. Podmínky koupě zboží Partnerem od meetyBRAND

11.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a meetyBRAND není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

11.2. MeetyBRAND je oprávněn dodat Partnerovi na základě příslušné kupní smlouvy zboží, které se odlišuje v konstrukci, tvaru nebo jiném prvku od objednaného zboží, jak bylo příslušné zboží zobrazeno na Webové stránce, pokud se předmět dodávky nebo jeho funkce a vzhled zásadně nemění.

11.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na základě příslušné kupní smlouvy na Partnera zaplacením celé ceny zboží, které je Partnerovi prodáváno v rámci příslušné kupní smlouvy.

11.4. Partner je povinen dodané zboží, ke kterému na něj ještě nepřešlo vlastnické právo, kdykoliv na požádání meetyBRAND vydat zpět, a to i pokud se toto zboží nachází u třetí osoby. Partner přebírá odpovědnost za veškeré právní a faktické jednání učiněné skrze jeho Uživatelský účet s výjimkou jednání, které bylo způsobeno pochybením na straně meetyBRAND.

12. Kupní cena a platební podmínky pro zboží koupené Partnerem od meetyBRAND

12.1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých druhů zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (ceny zboží bez daně z přidané hodnoty jsou uvedeny zvlášť). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté meetyBRAND Partnerovi nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li meetyBRAND na Webové stránce výslovně jinak.

12.2. Společně s cenou zboží je Partner povinen zaplatit meetyBRAND také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se ve vztahu k ceně za zboží prodávané ze strany meetyBRAND Partnerovi dále v těchto Obchodních podmínkách cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

12.3. MeetyBRAND je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží ještě před odesláním zboží Partnerovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

12.4. Cenu zboží může Partner uhradit meetyBRAND následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti či prostřednictvím platební karty při odběru na místě, které Partner zvolí z nabízených odběrných míst v rámci Objednávky zboží od meetyBRAND;
 • b) dobírkou při doručení zboží; hotovost přebírá od Partnera dopravce; Partner hradí navíc poplatek za využití platby dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři nebo sdělený meetyBRAND prostřednictvím elektronické pošty;
 • c) platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); Partner bude po odeslání Objednávky zboží od meetyBRAND přesměrován na online platební bránu;
 • d) bezhotovostně převodem na účet meetyBRAND, který je uveden v Akceptaci nebo v zaslané faktuře (dále jen „Účet meetyBRAND“); v případě bezhotovostní platby je Partnerovi přidělen ze strany meetyBRAND variabilní symbol při Akceptaci nebo v zaslané faktuře a Partner je povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

12.5. MeetyBRAND si vyhrazuje právo neumožnit Partnerovi vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny uvedený v odstavci 12.4.

12.6. Zvolený způsob úhrady uvede Partner v Objednávce zboží od meetyBRAND. Zvolený způsob úhrady může Partner změnit pouze se souhlasem meetyBRAND. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Partner na Emailovou adresu meetyBRAND, která je uvedena v Uživatelském účtu.

12.7. Splatnost ceny zboží při koupi zboží Partnerem od meetyBRAND je určena následovně:

 • 12.7.1. V případě platby ceny při odběru na odběrném místě, které Partner zvolí z nabízených odběrných míst v rámci Objednávky zboží od meetyBRAND, je cena splatná při tomto odběru.
 • 12.7.2. V případě platby dobírkou při doručení zboží je cena splatná při doručení zboží. 12.7.3. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření příslušné kupní smlouvy, pokud není ve faktuře zaslané Partnerovi uvedeno jinak (splatnost stanovená fakturou nesmí být kratší než 14 dní od uzavření příslušné kupní smlouvy); meetyBRAND je oprávněn vystavit fakturu Partnerovi ihned po uzavření příslušné kupní smlouvy.

12.8. V případě bezhotovostní platby je závazek Partnera uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet meetyBRAND.

13. Dodací podmínky pro zboží koupené Partnerem od meetyBRAND

13.1. MeetyBRAND umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 • a) zaslání na místo určené Partnerem v Objednávce zboží od meetyBRAND prostřednictvím dopravce, a to v rámci území těchto států: Česká republika, Slovenská republika;
 • b) dodání k osobnímu odběru na odběrné místo, které je umožněno Partnerovi zvolit na Webových stránkách v rámci Objednávky zboží od meetyBRAND.

13.2. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny na Webové stránce. Náklady spojené s dodáním zboží jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.

13.3. Podmínky pro převzetí zboží Partnerem jsou následující:

 • 13.3.1. Je-li meetyBRAND podle příslušné kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Partnerem v Objednávce zboží od meetyBRAND, je Partner povinen převzít zboží při dodání.
 • 13.3.2. V případě osobního odběru je Partner povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je meetyBRAND vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; meetyBRAND Partnera o tomto vyrozumí na Emailovou adresu Partnera. V případě, že Webová stránka obsahuje pro dodání na určité odběrné místo odchylné podmínky převzetí, uplatní se podmínky převzetí uvedené na Webové stránce nebo v informaci poskytnuté Partnerovi provozovatelem odběrného místa.

13.4. Nepřevezme-li Partner zboží řádně a včas dle odst. 13.3. těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Partner uhradit meetyBRAND veškeré účelně vynaložené náklady na uskladnění zboží. 13.5. MeetyBRAND se zavazuje dodat Partnerovi zboží ve lhůtě, která je uvedena u příslušného zboží na Webové stránce. 13.6. Nesplní-li meetyBRAND svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavce 1.1. nebo 13.4., vyzve jej Partner k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. 13.7. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle meetyBRAND Partnerovi společně se zbožím. 13.8. MeetyBRAND neodpovídá za prodlení s dodáním zboží na základě vyšší moci a událostí, které meetyBRAND značně ztíží nebo znemožní dodávky a které meetyBRAND nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů meetyBRAND a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují meetyBRAND k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu nezbytnou k zajištění dodávky po odpadnutí překážky. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro meetyBRAND nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je meetyBRAND oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

14. Odpovědnost za vady

14.1. MeetyBRAND může poskytnout Partnerovi záruku za jakost zboží. Na této záruce za jakost zboží se Strany dohodnou formou písemné dohody nebo formou dohody učiněné prostřednictvím elektronických zpráv odeslaných mezi Emailovou adresou Partnera a Emailovou adresou meetyBRAND. Takto sjednaná záruka za jakost zboží podléhá podmínkám a omezením dle odst. 14.2. a 14.3. těchto Obchodních podmínek.

14.2. MeetyBRAND neodpovídá Partnerovi za následující vady zboží:

 • a) opotřebení nebo poškození vzniklé běžným používáním zboží;
 • b) poškození zboží, které je důsledkem užití zboží v rozporu s pokyny k užívání nebo v rozporu s obecně známými způsoby užívání;
 • c) opotřebení nebo poškození pouzdra, skla hodinek nebo náramku/řemínku hodinek;
 • d) opotřebení nebo poškození způsobené znečištěním;
 • e) mechanické opotřebení nebo poškození;
 • f) poškození způsobené užitím nevhodných baterií nebo jiných součástí zboží;
 • g) opotřebení nebo poškození způsobené zásahem Partnera nebo jiné osoby do zboží;
 • h) opotřebení nebo poškození zboží způsobené užíváním zboží v rozporu s odst. 14.3. těchto Obchodních podmínek.

14.3. Partner se zavazuje:

 • a) zboží-hodinky chránit před pády, prudkými nárazy, otřesy, náhlými změnami teplot, chemickými vlivy běžného prostředí a účinky magnetického pole, které přesahuje magnetické pole planety;
 • b) zboží-hodinky, které není označeno jako vodotěsné, chránit před vlhkostí a vodou;
 • c) že po dobu trvání záruky za jakost (je-li sjednána) nebo po dobu trvání odpovědnosti meetyBRAND za vady zboží nebude u zboží-hodinek otevírat jejich pouzdro ani jinak porušovat ochranný či vnější obal hodinek;
 • d) že po dobu trvání záruky za jakost (je-li sjednána) nebo po dobu trvání odpovědnosti meetyBRAND za vady zboží nebude zasahovat do zboží-hodinek a neumožní zásah do zboží-hodinek ani jiné osobě, pokud tato není osobou odborně způsobilou k opravě hodinek a současně osobou autorizovanou výrobcem k opravě příslušné značky a druhu hodinek;
 • e) pokud zboží bude prodávat v rámci své podnikatelské činnosti dále, nesjedná se svým kupujícím odpovědnost za vady v rozsahu překračujícím odpovědnost za vady prodávajícího plynoucí z kogentních ustanovení příslušného právního řádu (zejm. Občanského zákoníku).

15. Právní odpovědnost a odstoupení od smlouvy

15.1. Právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupním smlouvám uzavřeným dle odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek ze strany Partnera se řídí výlučně těmito Obchodními podmínkami, případně individuálně dohodnutými podmínkami příslušné kupní smlouvy, nebo důvody pro odstoupení od smlouvy, které plynou pro Partnera jako kupujícího z právních předpisů. Pro vyloučení všech pochybností Strany stanoví, že právo na odstoupení od smlouvy nebo na vrácení zboží uvedené na Webové stránce se v jejich smluvním vztahu neuplatní.

15.2. MeetyBRAND má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené dle odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek, mimo důvody pro odstoupení od smlouvy plynoucí z právních předpisů, také za následujících podmínek:

 • a) zboží, jehož dodání je předmětem příslušné kupní smlouvy, se již nevyrábí, nedodává nebo je z jiného důvodu nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele tohoto zboží; meetyBRAND je oprávněn v takovém případě odstoupit rovněž pouze od části příslušné kupní smlouvy v rozsahu zboží, kterého se tento důvod pro odstoupení týká;
 • b) Partner je v prodlení se zaplacením ceny zboží delším než 15 dnů ve vztahu k jakékoliv kupní smlouvě uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek;
 • c) Partner je v úpadku;
 • d) na Partnera je prohlášen konkurs, ve smyslu § 253 odst. 2 Insolvenčního zákona.

15.3. V případě prodlení Partnera se zaplacením jakékoliv úplaty, kterou je povinen zaplatit meetyBRAND na základě těchto Obchodních podmínek nebo kupních smluv uzavřených dle odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek, se Partner zavazuje zaplatit meetyBRAND smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

15.4. V případě prodlení Partnera s převzetím zboží dle kupní smlouvy uzavřené dle odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek se Partner zavazuje zaplatit meetyBRAND smluvní pokutu ve výši 0,005 % z kupní ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení, nejméně však 100 Kč, za každý i započatý den prodlení; zaplacení smluvní pokuty dle tohoto ustanovení nenahrazuje a nijak neomezuje nárok meetyBRAND na náhradu újmy.

15.5. V případě, že Partner poruší svou povinnost dle odst. 2.3. těchto Obchodních podmínek, v důsledku čehož dojde ke zneužití jeho Uživatelského účtu tím, že skrze Uživatelský účet dojde k objednání zboží od meetyBRAND osobou, jež nebyla oprávněna za Partnera jednat, zavazuje se Partner od meetyBRAND toto zboží převzít a zaplatit za něj cenu, jako kdyby šlo zboží řádně koupené Partnerem od meetyBRAND ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

IV. Společná a závěrečná ustanovení

16. Komunikace a doručování

16.1. Není-li mezi Stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě těchto Obchodních podmínek nebo smluv v rámci těchto Obchodních podmínek uzavřených bude probíhat v souladu s tímto článkem 16. těchto Obchodních podmínek. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoven zvláštní způsob komunikace, za účinné se považuje osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Stran, které jsou uvedeny ve veřejném rejstříku vedeném dle zákona, v Uživatelském účtu nebo které si Strany vzájemně písemně oznámí.

16.2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená:

 • a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo doručováno osobně; nebo
 • b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou a je-li skutečně doručeno; nebo
 • c) marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení zasílané provozovatelem poštovních služeb doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.

17. Obecná ustanovení

17.1. Strany prohlašují, že mají veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnily závazky vyplývající z těchto Obchodních podmínek a ze smluv, jejichž součástí tyto Obchodní podmínky jsou, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smluv předpokládaných těmito Obchodními podmínkami nedojde k porušení žádného právního předpisu.

17.2. Strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Změna Obchodních podmínek

18.1. MeetyBRAND je oprávněn v přiměřeném rozsahu tyto Obchodní podmínky změnit.

18.2. Změnu Obchodních podmínek oznámí meetyBRAND Partnerovi na Emailovou adresu Partnera; společně s oznámením změny zašle meetyBRAND Partnerovi nové znění Obchodních podmínek.

18.3. Partner je oprávněn odmítnout změnu Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení o změně, přičemž se uplatní výpovědní doba v délce 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo odmítnutí změn Obchodních podmínek doručeno meetyBRAND.

18.4. Okamžikem uplynutí výpovědní lhůty dle odst. 18.3. těchto Obchodních podmínek zaniká rovněž registrace Partnera a meetyBRAND zruší Uživatelský účet Partnera. Zánik právních vztahů z těchto Obchodních podmínek ve smyslu odst. 18.3. těchto Obchodních podmínek se nedotýká kupních smluv uzavřených v rámci těchto Obchodních podmínek postupem dle odst. 4.2. nebo odst. 10.3. těchto Obchodních podmínek.

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Obchodní podmínky, smlouvy uzavřené v rámci těchto Obchodních podmínek nebo právní vztah z nich vzniklý mohou být měněny dohodou Stran pouze v písemné formě; podpisy Stran musí být na jedné listině. Jednostranné právní jednání, kterým se mění nebo zaniká smlouva uzavřená v rámci těchto Obchodních podmínek nebo právní vztah z ní vzniklý jinak než splněním závazků ze smlouvy, musí být učiněno ve formě předpokládané právním řádem, alespoň však v prosté písemné formě.

19.2. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo smlouvy uzavřené v rámci těchto Obchodních podmínek je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení příslušné smlouvy. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel těchto Obchodních podmínek.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků ze smluv vzniklých v rámci těchto Obchodních podmínek nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami nebo v souvislosti se smlouvami vzniklými v rámci těchto Obchodních podmínek, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou.

19.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným právem pro smlouvy vzniklé v rámci těchto Obchodních podmínek nebo právní vztahy, které vznikly v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami nebo v souvislosti se smlouvami vzniklými v rámci těchto Obchodních podmínek (včetně závazků k náhradě újmy vzniklé porušením smluvní povinností nebo k vydání bezdůvodného obohacení), je právní řád České republiky (s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého).

19.5. K rozhodování sporů týkajících se závazků ze smluv vzniklých v rámci těchto Obchodních podmínek nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami nebo v souvislosti se smlouvami vzniklými v rámci těchto Obchodních podmínek (včetně závazků k náhradě újmy vzniklé porušením smluvní povinností nebo k vydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

19.6. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

 • Příloha č. 1 – Manuál balení

19.7. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od [1.1.2019].