Doprava zdarma nad 2500 Kč + další skvělé benefity.

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Goldine group s.r.o.

se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 225772 vedenou u Městského soudu v Praze

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, jak je tento pojem definován níže, uzavřené mezi společností Goldine group s.r.o., se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958 (dále jen „Dodavatel“) a Objednatelem, jak je tento pojem definován níže, a upravují také práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele v souvislosti s používáním Uživatelského účtu, jak je tento pojem definován níže.

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akceptace má význam dle odstavce 3.6.

Cena kupní cena zboží stanovená dle § 2079 Občanského zákoníku

Dodavatel prodávající dle § 2079 Občanského zákoníku, přičemž se vždy jedná o obchodní společnost Goldine group s.r.o., se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 225772 vedenou u Městského soudu v Praze

Košík součást Webové stránky, kam Objednatel příslušnými funkcemi Webové stránky přidává nebo odebírá zboží za účelem učinění Objednávky

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel kupující dle § 2079 Občanského zákoníku nebo objednatel v rámci smlouvy o dílo dle § 2586 Občanského zákoníku; Objednatelem se rozumí také osoba, pro kterou tyto Obchodní podmínky užívají označení „Spotřebitel“

Objednávka má význam dle odstavce 3.3.

Přístupové heslo má význam dle odstavce 2.4.

Registrace má význam dle odstavce 2.2.

Smlouva smlouva o dodání zboží uzavřená mezi Dodavatelem a Objednatelem

Spotřebitel v souladu s § 419 Občanského zákoníku každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem

Strany Dodavatel a Objednatel

Účet Dodavatele má význam dle odst. 5.5. písm. c)

Uživatel fyzická osoba, která užívá svůj Uživatelský účet

Uživatelský účet součást Webové stránky, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání adresy elektronické pošty zadané v rámci Registrace a Přístupového hesla

Webová stránka internetová stránka Dodavatele umístěná na www.meetyshop.com

2. Uživatelský účet

2.1. Objednatel má právo provést Registraci Uživatelského účtu na Webové stránce za účelem zjednodušeného objednávání si zboží. V případě, že to Webová stránka obchodu umožňuje, může Objednatel provádět objednávání zboží též přímo z Webové stránky obchodu bez provedení Registrace Uživatelského účtu.

2.2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, kterými jsou adresa elektronické pošty a Přístupové heslo, a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen jako „Registrace“).

2.3. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen heslem (dále jen „Přístupové heslo“). Uživatel i Dodavatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupového hesla.

2.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Dodavatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Objednání zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu na Webové stránce.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Pro objednání zboží prostřednictvím Webové stránky Objednatel vybere druh zboží, vloží ho do Košíku v jím požadovaném množství a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje:

 1. a) údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství, b) údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny zboží, c) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží, d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží, e) informace o nákladech spojených s úhradou Ceny zboží, f) informace o jméně a příjmení Objednatele, případně o obchodní firmě a IČO Objednatele, adrese pro doručování, adrese elektronické pošty; pokud je Objednatel zároveň Uživatelem, jsou tyto informace automaticky předvyplněné (dále jen „Objednávka“).

3.4. Před zasláním Objednávky zboží je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

3.5. Objednávka odeslaná Dodavateli kliknutím na funkci „dokončit objednávku“ (v rámci Webové stránky) je návrhem na uzavření Smlouvy, který činí Objednatel Dodavateli (dále jen „Nabídka“).

3.6. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky odešle Objednateli elektronickou poštou oznámení o obdržení Objednávky. Odesláním tohoto oznámení Objednateli, které potvrdí, že objednané zboží je dostupné (dále jen „Akceptace“), je uzavřena Smlouva.

3.7. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v konstrukci a tvaru objednaného zboží v průběhu dodací doby, pokud se předmět dodávky nebo jeho funkce a vzhled zásadně nemění.

3.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.9. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Dodavatele, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.

4. Výhrada vlastnického práva

4.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na základě Smlouvy na Objednatele zaplacením celé Ceny. 4.2. Objednatel je povinen dodané zboží, ke kterému na něj ještě nepřešlo vlastnické právo, kdykoliv na požádání Dodavatele vydat zpět, a to i pokud se toto zboží nachází u třetí osoby.

5. Platební podmínky

5.1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Cen jednotlivých druhů zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li Dodavatel na Webové stránce výslovně jinak.

5.2. Společně s Cenou je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se Cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky vyjma nákladů spojených s dodáním zboží a nákladů spojených s úhradou Ceny zboží (zejm. za úhradu formou dobírky), pokud je tak uvedeno na Webové stránce v rámci Objednávky.

5.4. Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním zboží Objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Cenu může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

 1. a) v hotovosti či prostřednictvím platební karty při odběru na místě, které Objednatel zvolí z nabízených odběrných míst v rámci Objednávky;
 2. b) dobírkou při doručení zboží; hotovost přebírá od Objednatele dopravce, Objednatel hradí navíc poplatek za využití platby dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři nebo sdělený Dodavatelem v nabídce zaslané prostřednictvím elektronické pošty;
 3. c) platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); Objednatel bude po odeslání Objednávky přesměrován na on line platební bránu;
 4. d) bezhotovostně převodem na účet Dodavatele, který je uveden v potvrzení Objednávky elektronickou poštou (dále jen „Účet Dodavatele“); zboží je odesláno až po připsání platby na Účet Dodavatele.

5.6. Dodavatel si vyhrazuje právo neumožnit Objednateli vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny uvedený v odstavci 5.5.

5.7. Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v Objednávce. Zvolený způsob úhrady může Objednatel změnit pouze se souhlasem Dodavatele. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Objednatel písemně na adresu Dodavatele nebo na adresu elektronické pošty Dodavatele.

5.8. V případě platby dobírkou při doručení zboží je Cena splatná při doručení zboží.

5.9. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 10 dnů od uzavření Smlouvy, pokud není v zálohové faktuře zaslané Objednateli uvedeno jinak.

5.10. Pokud není Cena Objednatelem zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že Objednatel, který je Spotřebitelem, odstoupil od Smlouvy, pokud neprojeví opačnou vůli.

5.11. V případě bezhotovostní platby je Objednateli přidělen Dodavatelem variabilní symbol při Akceptaci Objednávky nebo v zaslané zálohové faktuře a Objednatel je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.12. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Dodavatele.

5.13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo stanoví-li tak právní řád, vystaví Dodavatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu.

6. Dodací podmínky

6.1. Dodavatel umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 1. a) zaslání na místo určené Objednatelem v Objednávce prostřednictvím dopravce, a to v rámci území těchto států: Česká republika, Slovenská republika;
 2. b) dodání k osobnímu odběru na odběrné místo, které je umožněno Objednateli zvolit na Webových stránkách v rámci Objednávky.

6.2. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny na Webové stránce. Náklady spojené s dodáním zboží jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Dodavatel svou povinnost předat zboží Objednateli předáním prvnímu dopravci. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, splní Dodavatel svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy Objednatel zboží získá do fyzického držení.

6.5. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží při dodání.

6.6. V případě osobního odběru je Objednatel povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je Dodavatelem vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; Dodavatel Objednatele o tomto vyrozumí na adresu elektronické pošty uvedené Objednatelem v Objednávce. V případě, že Webová stránka obsahuje pro dodání na určité odběrné místo odchylné podmínky převzetí, uplatní se podmínky převzetí uvedené na Webové stránce nebo v informaci poskytnuté Objednateli provozovatelem odběrného místa.

6.7. Dodavatel, dopravce či provozovatel odběrného místa jsou oprávněni požadovat před odevzdáním zboží předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Dodavatel, dopravce či provozovatel odběrného místa odmítnout zboží vydat.

6.8. V případě platby dobírkou při doručení zboží je Dodavatel povinen dodat zboží a umožnit Objednateli s ním nakládat nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.9. V případě bezhotovostní platby je Dodavatel povinen dodat zboží Objednateli nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti Objednatele zaplatit Cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do 5 dnů ode dne splnění povinnosti Objednatele zaplatit Cenu.

6.10. Nesplní-li Dodavatel svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavci 6.7. nebo 6.8., vyzve jej Objednatel k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Dodavatel zboží v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6.11. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Dodavatel Objednateli společně se zbožím.

6.12. Dodavatel neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě vyšší moci a událostí, které Dodavateli značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které Dodavatel nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů Dodavatele a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují Dodavatele k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu nezbytnou k zajištění dodávky po odpadnutí překážky. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro Dodavatele nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7. Přechod nebezpečí

7.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na zvoleném odběrném místě, přechází nebezpečí škody na věci na Objednatele v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy měl Objednatel povinnost si zboží převzít a Dodavatel mu toto převzetí umožnil, ale Objednatel si zboží nepřevzal.

7.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Objednatele, když je zboží Dodavatelem předáno prvnímu dopravci pro přepravu Objednateli podle Smlouvy. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Dodavatel nenabídl.

7.3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Objednatele, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Dodavatele.

8. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

8.1. Práva z vadného plnění Objednatele a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem jsou popsány a upraveny v samostatném dokumentu – Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí a přílohou těchto Obchodních podmínek a který je dostupný na Webové stránce.

9. Další práva Dodavatele

9.1. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je z jiného důvodu nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

9.2. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny delším než 15 dnů.

9.3. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli Stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.

10. Právní odpovědnost

10.1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní, pokud je Objednatelem Spotřebitel.

10.2. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Strany na náhradu škody v plné výši.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na Webové stránce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dokument Zásady ochrany osobních údajů není součástí Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

12. Komunikace a doručování

12.1. Není-li mezi Stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Stran, které si Strany vzájemně písemně oznámí.

12.2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená:

 1. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo doručováno osobně; nebo
 2. dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou a je-li skutečně doručeno; nebo
 3. marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení zasílané provozovatelem poštovních služeb doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.

12.3. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

13.2. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

13.3. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně.

13.4. Dodavatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

13.5. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

13.6. Dojde-li mezi Stranami ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).

13.7. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

 1. a) Reklamační řád,
 2. b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

13.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.5.2018.

13.9. Kontaktní údaje Dodavatele:

a) adresa pro doručování

b) adresa elektronické pošty

c) telefon

Goldine group s.r.o. Betlémská 262/10 110 00 Praha 1

office@meetyshop.com

+420 234 221 116